fbpx

REKRUTACJE

 

Proces

W ramach procesów rekrutacyjnych Barlinka, gromadzimy dane osobowe kandydatów do pracy. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Barlinka (e-rekrutacja), w formie tradycyjnej dostarczonych CV na nasz adres lub od osób trzecich, tj. agencji rekrutacyjnych, w zależności od wymogów procesu rekrutacji. W razie wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody dane te będą wykorzystane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz udostępnione do celów rekrutacyjnych innym, wskazanym podmiotom z Grupy.

 

Dane osobowe

Przetwarzamy informacje przekazane nam w Pani/Pan CV, liście motywacyjnym lub w innych formularzach niezbędnych w ramach procesu rekrutacji. Informacje, które przetwarzamy, obejmują niezbędne informacje określone przepisami prawa obejmujące imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, email, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, inne informacje ujawnione w dokumentach aplikacyjnych. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie w tym żadnych danych szczególnych m.in.(o pochodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej, wyznaniu lub innych podobnych wierzeniach, poglądach politycznych, stanie zdrowia, życiu seksualnym lub orientacji seksualne. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. W przypadku aplikacji na stanowiska gdzie odpowiednie przepisy prawa wymagają podania informacji o niekaralności, możemy poprosić Cię o przekazanie takich danych. Tego typu dane pozyskujemy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, związanych z procesem rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) a także po wyrażeniu odrębnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, celów przyszłych procesów rekrutacyjnych i rekrutacji prowadzonych do wskazanych podmiotów z Grupy Kapitałowej Barlinka na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,

b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,

c) w przypadku udostępnienia danych podmiotom z Grupy Kapitałowej Barlinka – do momentu wycofania tej zgody.

Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku udanej rekrutacji, Twoje dane osobowe są przechowywane w celu przygotowania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

Odbiorcy

Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych odbiorcą będą określone Spółki z Grupy Kapitałowej Barlinka.