fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI (BARLINEK INWESTYCJE)

 1. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Pani/Pana  danych osobowych.

Polityka określa sposób i cele przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie. Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. (dalej: Barlinek) przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Ochrona danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna, priorytetowo traktujemy bezpieczeństwa wszystkich posiadanych przez nas danych.

Gwarancją stosowania przez nas najwyższych standardów i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych są wdrożone przez nas polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo a także odpowiednie systemy informatyczne w tym niezależne certyfikaty (certyfikat SSL). Regularnie dokonywane kontrole wprowadzonych środków w zakresie ich adekwatności w celu zabezpieczenia posiadanych danych oraz zasada minimalizacji ich przetwarzanych stanowią gwarancje bezpieczeństwa i przejrzystości prowadzonych procesów.

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże zrozumieć zasady, cele i sposoby gromadzenia przez nas udostępnionych danych osobowych tak, za pośrednictwem strony internetowej, jak i w związku z prowadzoną przez nas działalnością handlową wobec naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników i marketingową w tym prowadzonymi szkoleniami, konkursami i programami lojalnościowymi.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku (74-320), ul. Przemysłowa 1, KRS 0000215412, NIP 597-16-33-360 (dalej: Barlinek/ Administrator)

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail daneosobowe.BIN@barlinek.com

 1. PROCESY PRZETWARZANIA
 

NASI KLIENCI

 

KONTRAHENCI I DOSTAWCY USŁUG

 

FORMULARZE I ZAPYTANIA KONTAKTOWE

 

REKRUTACJE

 

NASI KLIENCI

Proces

Barlinek przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych Klientów, w tym procesie mieszczą się także dane ich pracowników i współpracowników oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Klientów inicjuje pracownik Barlinka. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne służbowe dane kontaktowe i służą przede wszystkim celom związanym z nawiązaniem współpracy handlowej a także rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji.

W przypadku kiedy dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Barlinkiem. Podanie danych w pozostałych celach jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są w celu:

 • zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)
 • obsługi procesu składanych reklamacji, na podstawie 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO (wykonanie umowy i obowiązek prawny)
 • dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), a także

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Barlinek przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy o współpracę, okres niezbędny do rozpatrzenia złożonych reklamacji, do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń o charakterze windykacyjnym.

Każdorazowo jednak Barlinek ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Barlinka usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy a przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej Barlinka, dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów, usługi w zakresie obsługi klienta w tym reklamacje. Barlinek, poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

KONTRAHENCI I DOSTAWCY USŁUG

Proces

Barlinek przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych Kontrahentów, w tym procesie mieszczą się także dane ich pracowników i współpracowników oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów inicjuje pracownik Barlinka. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy (NIP, REGON, KRS, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego), stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail, historię współpracy oraz inne służbowe dane kontaktowe.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe naszych Kontrahentów przetwarzane są w celu:

 • zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), a także
 • realizację ewentualnych roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

W przypadku kiedy dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Barlinkiem. Podanie danych w pozostałych celach jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Barlinek przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy o współpracę, okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji, do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń o charakterze windykacyjnym a w przypadku marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.

Każdorazowo jednak Barlinek ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Barlinka usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy a przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej Barlinka dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów. Barlinek, poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

FORMULARZE I ZAPYTANIA KONTAKTOWE

Proces

Barlinek przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się drogą tradycyjną, jak i za pośrednictwem strony internetowej poprzez np. formularze kontaktowe, zapytania. Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Skorzystanie z formularza elektronicznego wymaga podania niezbędnych do kontaktu danych osobowych. Osoba kontaktująca się, może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się obejmuje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy) firma oraz przynależność do strefy architekta (poprzez wybranie odpowiedniego pola).

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku podania ich w związku z umożliwieniem kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość) w związku z koniecznością załatwienia zgłoszonej sprawy czy obsługi zapytania.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody  na przesyłanie informacji handlowych Pani/Pana dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym newsletterów na temat produktów własnych Barlinka. W tym przypadku podstawą przetwarzania tych danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (zgoda) udzielana przez kliknięcie odpowiednich okien funkcyjnych umieszczonych na stronach Barlinek.

W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać, wysyłając tą informację na adres daneosobowe.BIN@barlinek.com

Pliki cookies

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Pliki cookies nie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. Pliki cookies wykorzystywane są w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

W logach systemowych Barlinka gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Barlinek przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres roku od zakończenia korespondencji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, natomiast w razie wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych, w tym profilowanie, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (wysyłki informacji handlowych), a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Barlinka usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy a przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej Barlinka, dostawcy systemów informatycznych i hostingowych, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów, a także firmy lub osoby fizyczne umożliwiające realizację konkursów czy uczestnictwo w strefie architekta Barlinek. Poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.

REKRUTACJE

Proces

W ramach procesów rekrutacyjnych Barlinka, gromadzimy dane osobowe kandydatów do pracy.  Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej Barlinka (e-rekrutacja), w formie tradycyjnej dostarczonych CV na nasz adres lub od osób trzecich, tj. agencji rekrutacyjnych, w zależności od wymogów procesu rekrutacji. W razie wyrażenia przez Panią/Pana dodatkowej zgody dane te będą wykorzystane także w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz udostępnione do celów rekrutacyjnych innym, wskazanym podmiotom z Grupy.

Dane osobowe

Przetwarzamy informacje  przekazane nam w Pani/Pan CV, liście motywacyjnym lub w innych formularzach niezbędnych w ramach procesu rekrutacji. Informacje, które przetwarzamy, obejmują niezbędne informacje określone przepisami prawa  obejmujące imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, email,  wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, umiejętności, referencje, inne informacje ujawnione w dokumentach aplikacyjnych. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie w tym żadnych danych szczególnych m.in.(o pochodzeniu etnicznym, orientacji seksualnej, wyznaniu lub innych podobnych wierzeniach, poglądach politycznych, stanie zdrowia, życiu seksualnym lub orientacji seksualne. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. W przypadku aplikacji na stanowiska gdzie odpowiednie przepisy prawa wymagają podania informacji o niekaralności, możemy poprosić Cię o przekazanie takich danych. Tego typu dane  pozyskujemy  wyłącznie w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, związanych z procesem rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny) oraz  art. 6 ust. 1 lit. b) (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) a także po wyrażeniu odrębnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, celów przyszłych procesów rekrutacyjnych  i rekrutacji prowadzonych do wskazanych podmiotów z Grupy Kapitałowej Barlinka  na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Przechowywanie danych

Pani/Pana dane osobowe w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

 1. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
 2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
 3. w przypadku udostępnienia danych podmiotom z Grupy Kapitałowej Barlinka – do momentu wycofania tej zgody.

Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku udanej rekrutacji, Twoje dane osobowe są przechowywane w celu przygotowania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami ustawowymi.

 Odbiorcy

Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych odbiorcą będą określone Spółki z Grupy Kapitałowej Barlinka.

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Barlinek przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w każdym procesie określone zostały w odpowiedniej zakładce powyżej.

Barlinek przetwarza Pani/Pana dane osobowe z uwzględnieniem nie tylko uzasadnionego interesu Administratora, lecz przede wszystkim z poszanowaniem przysługujących Pani/Panu praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i ich wpływu na podejmowaną działalność w wybranych sferach aktywności.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Barlinek przekazuje dane osobowe innym podmiotom w tym organom państwowym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymagająca zabezpieczenia wielu elementów administracyjno-technicznych Barlinek powierza przetwarzania danych osobowych zewnętrznym podmiotom. Dokładamy najwyższych starań aby przy wsparciu podmiotów zewnętrznych świadczyć nasze usługi z najwyższą jakością. Zawierane, stosowne umowy powierzenia gwarantują najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Barlinka. Informacje na temat innych spółek Barlinka znajdziesz tutaj .
 • pomiotom zewnętrznym świadczącym na zlecenie Barlinka usługi nie zbędę do realizacji celów dla których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym, w zakresie obsługi klienta (np. reklamacji), usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, dochodzeniem należności, obsługi logistycznej, pocztowej i kurierskiej, marketingowo-reklamowej, celnej, księgowo-rachunkowej, hotelarskiej, technicznej.
 • podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo systemów IT, dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania , hostingu czy zarządzania stronami internetowymi tworzenia kopii zapasowych czy analizy danych
 • organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom państwowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Barlinek, niniejszym zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Z uwagi na międzynarodowych charakter prowadzonej przez Administratora działalności, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza EOG, do państwa które według Komisji Europejskiej nie gwarantuje zachowania odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych osobowych, odbywa się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, przy zachowaniu odpowiednich klauzul zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania. Transfer danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się w oparciu o Transatlantyckie Ramy Ochrony Danych (Data Privacy Framework) do organizacji, które są wymienione w „Wykazie ram ochrony danych”.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane za pomocą narzędzi opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

 1. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych  – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, przekazuje informację o przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • prawo do sprostowania danych– na tej podstawie, Administrator, na wniosek osoby której dane dotyczą, usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • prawo do usunięcia danych– na tej podstawie, Administrator  na żądanie osoby której dane dotyczą usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie lub wniesiono sprzeciw i nie jest to wymagane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
 • prawo do ograniczenia i przenoszenia przetwarzania– na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, zaprzestaje dokonywania operacji na tych danych osobowych, w odpowiadającym prawu zakresie a także wydaje te dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
 • prawo do wniesienia skargi – korzystając z tego prawa osoba która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 • prawo wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach dla których zostały zebrane;
 • prawo wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, wówczas w każdej chwili osoba której dane dotyczą może wycofać tę zgodę. Cofnięcie wyrażonej zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania jednak spowoduje, że dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek lub za pośrednictwem poczty email daneosobowe.BIN@barlinek.com

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i  z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek.  Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

 1. AKTUALIZACJA

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych  oraz RODO.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 1. PYTANIA I KONTAKT

Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania w tym żądanie usunięcia lub realizacja prawa sprzeciwu, dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do innych celach niż realizacja zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych  zachęcamy do kontaktu za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Ul. Przemysłowa 1, 74-320 Barlinek lub poprzez wiadomość e-mail skierowaną za pośrednictwem poczty email daneosobowe.bin@barlinek.com