fbpx

NASI KLIENCI

Proces

Barlinek przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych Klientów, w tym procesie mieszczą się także dane ich pracowników i współpracowników oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych.

 

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Klientów inicjuje pracownik Barlinka. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne służbowe dane kontaktowe, w tym dane sklepu w którym dokonano zakupu towaru Barlinka (adres) i służą przede wszystkim celom związanym z nawiązaniem współpracy handlowej a także rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji. W razie wyrażenia zgody na udział w organizowanych przez Barlinek programach lojalnościowych dane osobowe obejmują dane punktu sprzedaży (nazwa POS, numer NIP, adres, numer telefonu, e-mail), dane sprzedawcy (stanowisko, imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail, nazwa i adres banku, numer rachunku bankowego) W razie wyrażenia zgody na udział w organizowanych przez Barlinek szkoleniach dla montażystów dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail, firmę, adres firmy, wymiary ciała w celu zapewnienia specjalistycznej odzieży roboczej.

W przypadku kiedy dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Barlinkiem. Podanie danych w pozostałych celach jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są w celu:

  • zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy),
  • obsługi procesu składanych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO (wykonanie umowy i obowiązek prawny),
  • dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), a także
  • w razie wyrażenia dodatkowej zgody w celu udziału w organizowanych konkursach, szkoleniach dla montażystów i programach lojalnościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
  • marketingu bezpośredniego (wysłania informacji handlowych), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes, promowanie własnych towarów i usług, którym naszym zdaniem Pani/Pan będzie zainteresowana/y).

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Barlinek przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy o współpracę, okres niezbędny do rozpatrzenia złożonych reklamacji, do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń o charakterze windykacyjnym a w przypadku marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.

W razie wyrażenia zgody na udział w konkursie, programie lojalnościowym lub szkoleniu do momentu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub do momentu zakończenia konkursu, programu lojalnościowego/ szkolenia i rozliczenia wszelkich roszczeń z nich wynikających. Każdorazowo jednak Barlinek ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Barlinka usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy a przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej Barlinka, dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów, usługi w zakresie obsługi klienta w tym reklamacje, firmy lub osoby fizyczne umożliwiające realizację konkursów, programów lojalnościowych, a także w razie uczestnictwa w organizowanych przez Barlinek szkoleniach podmioty organizujące bazę noclegową oraz profesjonalną odzież ochronną. Barlinek, poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.