fbpx

KONTRAHENCI I DOSTAWCY USŁUG

Proces

Barlinek przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych Kontrahentów, w tym procesie mieszczą się także dane ich pracowników i współpracowników oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych.

 

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów inicjuje pracownik Barlinka. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy (NIP, REGON, KRS, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer rachunku bankowego), stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail, historie współpracy oraz inne służbowe dane kontaktowe.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe naszych Kontrahentów przetwarzane są w celu:

  • zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), a także
  • realizację ewentualnych roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) 

W przypadku kiedy dane osobowe zbierane są w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy między Panią / Panem, a Barlinkiem. Podanie danych w pozostałych celach jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez Barlinek przez okres konieczny dla określonych powyżej celów, tj. przez okres realizacji umowy o współpracę, okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji, do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń o charakterze windykacyjnym a w przypadku marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.

Każdorazowo jednak Barlinek ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcy

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Barlinka usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy a przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, w szczególności podmioty z Grupy Kapitałowej Barlinka dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi transportowe/kurierskie/pocztowe, usługi fachowego niszczenia dokumentów. Barlinek, poza wskazanymi wyżej podmiotami udostępnia dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich odbioru na podstawie przepisów prawa.